Makaleler / Yayımlanmış Tebliğler

 • "Aydın'daki Küçük Sanayilerin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 177-209, 1981.
 • "Küçük Sanayi İşyerlerinin Çevreleriyle İlişkileri", Seminer, 1, 63-84, 1982.
 • "Yöntem Kavramı Üzerine", Doğa ve Bilim, 13, 14-19, 1983. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Azgelişmiş Bir Toplum İçin Bir Kavramsal Model Denemesi", Seminer, 2/3, 103-111, 1984. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Bilim Sınıflandırmaları", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 3, 195-209, 1986. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "20. Konya Aşıklar Bayramı'na Katılan Aşıklar Üzerinde Yapılan Sosyolojik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 3, 227-250, 1986. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Kavram ve Sözcük Üzerine Notlar", Çağrı, 339, 6-14, 1986. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Bilimsel Araştırma Kuralları", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 47-59, 1986. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Ferdinand Tönnies Hayatı ve Görüşleri", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 7, 47-59, 1987. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Genç, Sosyalleşme ve Kültürel Yapı", 1.Milli Gençlik Kongresi 6-8 Kasım 1985 Konya Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Yayını, 1987. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Genç ve Kültürel Bütünleşme", 1.Milletlerarası Gençlik Kongresi 26-28 Ekim 1987  Konya Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Yayını, 1988. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Leopold Von Wiese", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 5, 147-161, 1990. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Vilfredo D.Pareto", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 5, 131-146, 1990. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’nin 1. ve 4. ciltlerindeki "Yöntem", "Teknik", "Tepki", "Örnek Olay", "Moda" maddelerinin yazımı. İstanbul: Risale Basın Yayın Ltd., 1990.
 • "Sosyoloji: Geçmişten Geleceğe", Milli Kültür, 83, 37-39, 1991. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Nasreddin Hoca'nın Fıkralarını Okurken", Türk Dili, 476, 129-135, 1991. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "1789-1919 Yılları Arasında Osmanlı'da İdeoloji ve Politika", 200. Yıldönümünde Fransız İhtilali ve Türkiye Sempozyumu 15-16 Mayıs 1989 Konya Bildiriler, Selçuk Üniversitesi Yayını, 1991. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Dün-Bugün İlişkisi Üzerine Bir Deneme", Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 Mayıs 1990 İstanbul Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1991. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Fihi Ma-Fih'i Okumak", 2. Milletlerarası Mevlana Kongresi 3-5 Mayıs 1990 Konya Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Yayını, 1991. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Toplum, Sınıf ve Üretim Tarzı Üzerine Bir Deneme", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2/3, 115-126, 1991. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Metodolojik Sorunlara Bir Bakış", Ankara Üniversitesi Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2, 47-59, 1992.
 • "Sosyoloji ve Nedensellik", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, 14, 27-40, 1992. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Aile Araştırmalarında Metodolojik ve Teorik Eğilimler", Aile Ansiklopedisi, Ankara: TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, 1992. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Kavram Tanımlamaları", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1/2, 15-21, 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Kimlik, Şimdi", Türk Yurdu, 66, 43-44, 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Yarının Toplumu ve Yapay Zeka", iç. Toplumsal, Felsefi ve Hukuksal Boyutları ile Yapay Zeka, der.Uğur Halıcı ve G.Üçoluk, Ankara: ODTÜ-TUBİTAK-İEEE, 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Metodolojik Yaklaşımlardaki Çağdaş Gelişmelerin Türkiye'deki Yansımaları", iç. Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye'deki Etkileri, der. Nilgün Çelebi ve Mahmut Tezcan, Ankara: UNESCO TMK Yayını, 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Kadın Girişimciliğini Özendirme ve Destekleme Konusunda Politikalar", iç. Kadın Girişimciliğini Özendirme ve Destekleme, der. Aypar Altınel, Ankara: TC. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Beslenme ve Kültür", 4. Uluslararası Yemek Kongresi 3-6 Eylül 1992 İstanbul Tebliğler, TC. Kültür Bakanlığı Yayını, 1993.
 • "ABD ve Türkiye'deki Sosyoloji Çalışmalarına Kısa bir Bakış", iç. 500. Yılında Amerika, der. R.Ertürk ve H.Tüfekçioğlu, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1994. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Yorum", Kadınlar, Liderlik, Yöneticilik Sempozyumu 18-20 Kasım 1993 İstanbul Tebliğler, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yayını, 1994. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Does the Past Pass Away?", 13. World Congress of Sociology 18-23 July 1994 Bielefeld Sociological Abstracts, San Diego: International Sociological Association, 1994. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyolojiden Psikiyatriye", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kriz Dergisi, 1, 188-192, 1994. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Yorumlayıcı Etkileşimcilik: Teknik mi Yöntem mi?", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, XV, 145-156, 1994. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Ricoeur'den Sosyolojiye", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1/2, 519-534, 1995. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyoloji Bölümlerinin Anabilim Dalları", Türk Sosyoloji Dergisi, 1, 61-75, 1995. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Are the Young Turks Turning to Fundamentalism?" iç. Fundamentalism and Youth in Europe, der. Luigi Tomasi, Milano: FrancoAgneli, 95-100, 1995. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Family and Work Relations of Women Running Their Own Enterprises", International Directory of IYF Research Activities, Melbourne: Australian Institute of Family Studies, 1995. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Teaching Sociology in Turkey", 2. European Conference for Sociology 30 August-2 September  1995 Budapest Abstracts, European Sociological Association, 1995. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Woman Entrepreneurs in Turkey", 2. European Conference for Sociology 30 August-2 September 1995 Budapest Abstracts, European Sociological Association, 1996. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Some Remarks on Two Attitude Scales Applied in Turkey", 4. International Social Science Methodology Conference 1-4 July 1996 Essex Abstracts, International Sociological Association Research Committee on Logic and Methodology, 1996. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sözcüklerden Kavramlara", Türk Sosyoloji Dergisi, 2, 88-93, 1996. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Suyunu Özleyen Toprak: A.Ü.DTCF.Sosyoloji Bölümü", Türk Sosyoloji Dergisi, 2, 189-196, 1986. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Çevre Üzerine Bir Kavramsallaştırma", AÜ.DTCF. Sosyoloji Dergisi, 1, 11-17, 1996. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Nouns vs Adjectives", iç. Methodologie Occidentale en Sciences Humanies and Sociales Sur Les Pays Arabes and La Turquie, der. Abdeljelil Temimi, Zaghouan: Foundation Temimi and Konrad Adenauer Stiftung, 49-52, 1996.
 • "Kimlik ve Din", iç. Etnik Sosyoloji, der. Orhan Türkdoğan, İstanbul: Timaş, 72-77, 1996. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "A Model for Sociology Departments", Sotsiologitschesky Problemy, 3, 126-131, 1996. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Göç ve Hareket”, 2. Ulusal Sosyoloji Kongresi 20-22 Kasım 1996 Mersin Bildiriler, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayını, 1997.
 • “Mekanik ve Göç ile Utopia'ya Yoculuk", Bilim veÜtopya, 35, 1997. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Aşıklık Geleneği", Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni 26-28 Ekim 1995 Konya, TBMM. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 1997.
 • "Ziya Gökalp Öldü", Türk Yurdu, 128, 1998. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyoloji Bölümlerinde Yapılan Lisansüstü Tezlerde Doğu ve Güneydoğu", Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu 4-6 Haziran 1997 Van Tebliğler, Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını, 1998. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Aile: Hayatta Özne Bilimde Nesne", 3. Aile Şurası 25-27 Mayıs 1998 Ankara Tebliğler, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, 1998. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sociology Association of Turkey", 14. World Congress of Sociology 26 July-1 August 1998 Montreal Sociological Abstracts, San Diego: International Sociological Association, 1998.
 • "The Dilemma of Islam and Woman in Turkey", 14. World Congre4ss of Sociology 26 July-1 August 1998 Montreal Sociological Abstracts, San Diego: International Sociological Association, 1998.Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Impressions", International Sociological Association Research Committee on History of Sociology Newsletter, August, 1998. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "İş Kadınlığı, Girişimcilik, İnformal Sektör", iç. 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, der. Oya Çitçi, Ankara: TODAİE Yayını, 1998. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "From Cultures to Identities", www2.Hawaii.edu/ (Hawaii Üniversitesince seçilen 20 Globalleşme makalesinden biri olarak yayımlanmıştır), 1998. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Will There be a Europe in a Global Society", iç.Europe: Expectations and Reality, ed.Lubomir Faltan, Bratislava: Slovak Commission for UNESCO, 1999. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "AÜ.DTCF.Sosyoloji Bölümünün Dünü ve Bugünü", AÜ. DTCF. Sosyoloji Dergisi, 2, 1-16, 1999. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Conceptual and Practical Difficulties of a Sociologist" in. Crise de la Recherce Scientifique &Fuite des Cerveaux Dans le Monde Arabe et en Turquie, ed. Abdeljelil Temimi, Zaghouan: Fondation Temimi pour le Recherce Scientifique et l'Information, 1999. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyoloji Ders Kitaplarında Köy ve Kente Bakış", Bilanço 1923-1998 Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi 10-12 Aralık 1998 Ankara, TÜBA, Tarih Vakfı ve Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, 2000. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Üçüncü Milenyumun Bilimleri Bağlamında Sosyoloji ve Tarih", iç.Eyüp Kemerlioğlu'na Armağan, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, 2000. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Önsöz", iç. Toplumsal Sapma: Fonksiyonalist ve Sembolik Etkileşimci Yaklaşımlar, Ferhan Gündüz-Mutluer, Ankara: Zirve Yayınları, 2000. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Are Adjectives Value-Laden: From Words to Concepts" Social Science Methodology in the New Millenium Fifth International Conference on Logic and Methodology 3-6 October Cologne Germany Proceedings, ed. Jörg Blasius et all.Cologne: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung Universitat zu Köln. (CD-ROM olarak da yayımlanmıştır), 2000. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyoloji ve Kültür”, Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-7 Kasım 1997, Ankara 4.cilt. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 127-131, 2000. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Epistemolojiden Tekniğe", iç. Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Ankara, Anı Yayınları, 1. Baskı, 2001. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Bir Sosyologun Kavramsal ve Pratik Güçlükleri", iç. Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Ankara, Anı Yayınları, 1. Baskı, 2001. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Dil, Söz, Konuşma” Türk Yurdu, 162-3, 101-104, 2001. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyolojinin Türkiye’deki Kurumsallaşması” Bilim ve Ütopya, 84, 40-45, 2001. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyoloji ve Etik Kurallar”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 5-6,  101-112, 2001. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Kültürel Travma Üzerine”, Toplum ve Bilim, 91, 344-348, 2002. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sociology Associations in Turkey: Continuity Behind Discontinuity” International Sociology, vol. 17(2), 253-261, 2002. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “İsimler ve Sıfatlar” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 8, 93-110, 2002. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “İstanbul’da Bir Alman Profesör: Gerhard Kessler” (Sezgin Kızılçelik ile ortak) Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, c. 5(2), 105-123, 2002. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “’Socius’ Kavramı Üzerine” Bilgi ve Düşünce, 1, 100-103, 2002. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Hayatın ve Sözün Karşılaştığı Yer” iç. Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik, der.Tülin Günşen İçli ve Fatih Karaosmanoğlu, Ankara:  Nobel Yayın Dağıtım, 373-384, 2003. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “3. Bin Yılda Sivil Toplum Örgütleri nasıl Olmalıdır?” iç.Vefatının 10.Yılında Samiha Ayverdi’nin Hatırasına 3. Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyo-Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü Sempozyum Bildirileri 6-7 Haziran 2003 Ankara,Yayına Hazırlayan: Ayşe Yıldız Topuz, Ankara: Kubbealtı Neşriyatı,  235-239, 2003. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki Mülteci Profesörler” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, c. 43,   s. 1, 259-272, 2003. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Hermes’le Gelen” iç.Anlama ve Yorum Doğan Özlem Armağan Kitabı, der.A.Kadir Çüçen, Hatice Nur Erkızan ve Güçlü Ateşoğlu, İstanbul: İnkılap Yayınevi, 71-79, 2004. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Ahlâk, Etik ve Toplum” Bilge Dergisi, kış, s. 39, 3-11, 2004. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “From Virtual Panel to Virtual Library: An Evaluation/Sanal Panelden Sanal Kitaplığa” iç.ANOVASOFIE Project Turkey; Comparisons/Karşılaştırmalar, der.Nilgün Çelebi, Ankara: Ertem Matbaası, 2005.
 • “Sociology in Turkey: An Overview/Türkiye’de Sosyoloji: Bir Kısa Bakış” iç. ANOVASOFIE Project Turkey: Comparisons/Karşılaştırmalar, der. Nilgün Çelebi, Ankara: Ertem Matbaası, 2005. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyolojimizin Tarihini Yazarken” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi 3.dizi, s.10, 71-79, 2005. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Göç Olgusuna Genel Bir Bakış/A General Overview to the Fact of Migration” iç. Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler/International Migration Symposium 8-11 Aralık 2005 İstanbul, Yayına Hazırlayan: İstanbul Organizasyon, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi, 323-324/655-656, 2006.
 • “Değişen Nedensellik: Neden mi Niçin mi?” iç. Felsefe ve Sosyal Bilimler Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri 5-7 Ekim 2005 Muğla, Yayıma Hazırlayan: Ercan Şen, Ankara: Vadi Yayınları, 199-210, 2006. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Değer, Ahlâk, Etik" iç. Prof.Dr.Nihat Nirun’a Armağan, Editörler: Nevin Güngör Ergan vd., Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 69-83, 2007. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Socius, Oikos, Polis" Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi Ülgen Oskay’a Armağan Özel Sayısı, 17,49-56, 2007. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Dün-Bugün İlişkisi Üzerine Bir Deneme" iç. Tarih Sosyolojisi, der. Ramazan Yelken, Ankara:Vadi Yayınları. ss.52-55. (Bu makale ilki 1990’da ikincisi 2004’te olmak üzere üçüncü kez yayımlanmıştır), 2007.
 • "3. Milennium’un Bilimleri Bağlamında Sosyoloji ve Tarih: Ne, Nasıl?" iç.Tarih Sosyolojisi. der. Ramazan Yelken, Ankara: Vadi Yayınları. 90-102. (Bu makale ilki 2000’de ikincisi 2004’te olmak üzere üçüncü kez yayımlanmıştır), 2007. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyolojimizin Onur Çiçeği" Radikal Gazetesi 12 Kasım 2007. s.9 Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "A Short Look at Sociology in Turkey", Theory The Newsletter of the RC on Sociological Theory International Sociological Association, Autumn/Winter, 6, 2007. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Portrait of an Intellectual from 20th Century Turkey: Emre Kongar” iç. Academics as Public Intellectual, ed. Sven Eliaeson ve Ragnvald Kalleberg, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyolojimizin Onur Çiçeği: Mübeccel Belik Kıray” iç.Türkiye’de Bilim ve Kadın “Türkiye’de Bilim ve Kadın Çalıştayı Bildirileri” 18-19 Ekim 2007 Anadolu Üniversitesi Eskişehir, yayına hazırlayan: Günseli Naymansoy, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, 97-107, 2008.
 • “Sosyoloji Sosyoloğun Yaptığı İse” Türkiyat Araştırmaları Prof. Dr.M.Cihat Özönder’in Anısına 1.cilt, 8, 69-80, 2008. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Is ‘Socius’ Better Than ‘Society’?” Social Theory and the Sociological Discipline(s) Social Theory Conference European Sociological Association (ESA) Abstracts p. 16, 2008. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Türkiye'deki Sosyoloji Dernekleri: Süreksizliğin Ardındaki Süreklilik", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 677-690, 2008. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyolojinin Türkiye’deki Kurumsallaşması”, “Socius, Oikos, Polis”, “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki Mülteci Profesörler” başlıklı daha önce çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleler şu kaynakta toplu olarak yeniden yayımlanmıştır: Sosyoloji Yıllığı 18 Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi 1 Kıta Avrupası Etkisi Nilgün Çelebi’ye Armağan, ed. Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, İstanbul: Kitabevi, 2009.
 • “Şiddetsiz Bir Dünyaya Doğru” iç. Sosyoloji Yıllığı 20 Türk Sosyologları ve Eserleri-1 Temel Tartışmalar, ed. Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, İstanbul: Kitabevi. 43-51, 2010. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Dünden Yarına Türkiye’de Sosyoloji” iç. Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı, ed. Çağlayan Kovanlıkaya ve Erkan Çav, İstanbul: Bağlam. 191-214. Bu metin şu kaynakta da yayımlanmıştır: Öğr. Gör. Hüseyin Yalçın’a Armağan Sosyoloji Yazıları 3, ed. Nevin Güngör Ergan vd., Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2010. 83-112, 2010. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Nasıl Bir Kamusal Sosyal Bilim” iç. Prof. Dr. Erol Güngör’ün Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu 6-9 Aralık 2010 Gazi Üniversitesi Ankara, redaksiyon kurulu: Çağatay Özdemir vd., Ankara: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü. 205-214, 2010. 
 • “Türkiye’de Sosyolojinin Kurumsallaşması” iç. Türkiye’de Sosyoloji, ed. M.Çağatay Özdemir, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını. 50-72, 2012. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Doğan Ergun: Hesabını Verebilen Hocam” iç. Türkiye’de Modernleşme ve Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi Sosyoloji Yıllığı 22 Faruk Kocacık ve Ali Erkul’a Saygı, ed. Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, İstanbul: Doğu Kitabevi. 367-375, 2012. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyoloji Tarihimize Kısa bir Bakış", Sosyoloji Konferansları Özel Sayı Türkiye’de Sosyolojinin 100 Yılı, 52, 13-28, 2015. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Türkiye'deki Sosyoloji Dernekleri", Sosyoloji Yıllığı, XX, 2016. Adobe_PDF_file_icon_32x32